Schetsen bestellen


Op deze pagina biedt de Bijbelstudiebond enkele schetsen digitaal aan. Onderstaande schetsen zijn in drie varianten te bestellen (mits naast de schets staat vermeld) :

  1. Als gedrukte versie
  2. Als PDF           ( .pdf   = digitaal bestandstype te lezen met o.a. Adobe Reader)
  3. Als E-schets   ( .epub = digitaal bestandstype dat zich voegt naar het scherm; o.a. voor e-readers)


Schets Kerk blijven

Deze schets beschrijft de periode van 1944 tot aan de vrijmaking van 2003. De Here zegent die begin tijd met opbloei van geestelijk leven, o.a. kerk-scholen-verenigingsleven-lectuur, maar dat bleef niet zo. 

Veel onderwerpen in deze schets, die de aanleiding vormden tot de vrijmaking in 2003, passeren de revue. God houdt Zijn kerk in leven…! Neem én lees én bestudeer.

 

Inhoud

I. 1944-2003 - Inleiding                                                                  3

II.1. Opnieuw beginnen                                                                 11

II.2 Verder bouwen                                                                         18

II.3. Doorgaande reformatie en ethisch conflict                        26

II.4. Een nieuwe aanval op de doorgaande reformatie             34

II.5. De volgende aanval op de doorgaande reformatie           40

II.6. Een tweetal “stemmen”                                                           47

III.1. Zegen en groei                                                                         57

III.2. Kerk en politiek                                                                        62

III.3. Anders denken en doen                                                         69

III.4. En weer de kerk …                                                                   75

IV.1. Vrouwenkiesrecht – Ommen 1993                                       85

IV.2. Drie (vier) bladen en voorlichting in de kerken                  90

IV.3. Prediking en liturgie                                                                99

IV.4. Voortgaande deformatie                                                     104

Naschrift                                                                                          111

Mogelijke literatuur                                                                        112

Gedrukte versie

PDF

E-SchetsSchets Kerkgeschiedenis in vogelvlucht

Dit boekje geeft in het kort een beschrijving van de kerkgeschiedenis vanaf Pinksteren tot de Vrijmaking van 2003. Het is oorspronkelijk bedoeld voor gereformeerde basisscholen.
De schrijver, de heer Hoogland, was hoofd van de Gereformeerde school te Hattem.
Het boekje is goed te gebruiken voor de jeugdverenigingen.
Veel dwalingen worden besproken.
Onder elke schets staan een aantal vragen.
Het is een handig boekje om snel een goed overzicht te krijgen van alle belangrijke gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis.
Ook wordt besproken wat het Verbond inhoudt.
Er wordt geschreven over de kerk en over het kerkverband.

 

INHOUDSOPGAVE

1. Het verbond                                                              5

2. De tabernakel                                                           7

3. De kerk I                                                                    8

4. De Kerk II                                                                   9

5. De Judaïsten                                                             10

6. De gnostiek                                                               11

7. Canon en belijdenis                                                 13

8. De martelaren                                                          14

9. Caesaropapie                                                            16

10. Augustinus                                                              17

11. Hiërarchie                                                                19

12. Eerste zendelingen                                                 20

13. Onrust in de Roomse Kerken                               21

14. Deformatie en reformatie                                     23

15. Reformatie                                                               25

16. Reformatie in Nederland                                       26

17. De Gereformeerde Kerken in Nederland           28

18. Na de Dordtse synode                                           30

19. Het Reveil                                                                 32

20. De Afscheiding                                                        33

21. Doleantie 1886                                                        35

22. De Vereniging 1892                                                36

23. De Vrijmaking 1944                                                37

24. De buitenverband-kwestie                                    39

25. De Vrijmaking van 2003                                         41

26. Het kerkverband                                                     44

Bijlage                                                                              46

 

 

Gedrukte versie

PDF

E-SchetsSchets De heerlijkheid des HEEREN bij Zijn volk

Schetsen over Ezechiël (dr. P. van Gurp)

De schetsen beslaan het grootste deel van het boek Ezechiël. Van de bewerking van de hoofdstukken 40-48 heeft dominee Van Gurp afgezien, omdat mevr. J. Wiskerke - van Dooren (de vroegere presidente van de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen) een uitvoerige Schriftstudie heeft gepubliceerd over deze stof onder de titel De derde tempel - Inzicht en uitzicht 

Gedrukte versie

PDF Schets Door het Geloof

Schetsen over Richteren

“Door het geloof” is een schetsenbundel waarin het Bijbelboek Richteren behandeld wordt. De doelgroep is de jeugd van 12 – 16 jaar.
In negentien schetsen wordt het hele Bijbelboek doorgenomen.
De bekende geschiedenissen over Simson, Jefta en Gideon worden behandeld. Maar er wordt ook kennisgemaakt met de onbekende gedeelten uit dit Bijbelboek.

De titel van deze schetsenbundel is ontleend aan Hebreeën 11.
In het boek Richteren lijkt het geloof vaak ver te zoeken. Het volk dwaalt, richters maken verkeerde keuzes.
Er klinken refreinen die niet op geloof duiden: 'Ieder deed wat goed was in eigen ogen' en: 'Er was in die tijd geen koning in Israël'. Past zo’n refrein niet beter als titel van dit boekje? Aan het begin van Hebreeën 11 lezen we wat geloof is: de zekerheid der dingen die men hoopt en een bewijs der dingen die men niet ziet. Dat geloof is er toch telkens geweest, ook in het boek Richteren, Dat geloof wordt  gegeven door de HERE die trouw blijft aan Zijn verbond.
Het geloof staat in dit Bijbelboek vaak op de achtergrond. Maar op momenten dat het ertoe doet komt het zomaar naar voren.

De schetsen zijn eenvoudig gehouden.
Bij elke schets staan punten om met elkaar over door te spreken. Deze bespreekpunten zijn niet allemaal even gemakkelijk. Het is een stimulans om meer verdieping in de bespreking te krijgen. Ook worden we door de bespreekpunten gestimuleerd om na te denken over wat de Heere ons met het betreffende Bijbelgedeelte wil zeggen. Eventueel is er voor de leiders een antwoordmodel beschikbaar.

 

Gedrukte versie

PDF 

E-SchetsSchetsen uit 'Rechte Sporen'

Schets Handelingen

Dit is een schets voor de jongeren van 12 – 16 jaar. 
Het betreft een hertaling van ‘Rechte sporen’.
In 35 schetsen wordt het boek Handelingen doorgenomen.

Het boek Handelingen wordt ook wel eens ‘Handelingen van de apostelen’ genoemd. Er worden allemaal handelingen van de apostelen in beschreven. Maar de apostelen handelen, werken niet vanuit zichzelf en voor zichzelf.

Ze handelen in opdracht van Christus, het Hoofd van de kerk. Hij stuurt zijn dienstknechten om het Evangelie te vertellen. Eerst in Judea waar de Joden wonen, daarna in Samaria. Ten slotte lezen we hoe de apostel Paulus met andere medewerkers het Evangelie aan de heidenen mag vertellen.

Zo is het Evangelie in Europa gekomen en mogen wij ons, dankzij Gods goedheid, ook kinderen van het verbond noemen. 

Bij iedere schets staan drie soorten vragen.
De antwoorden op de A-vragen kunnen in de schets gevonden worden. Het gaat meestal om feiten.
Voor de antwoorden op de B-vragen moet je goed nadenken en soms wat opzoeken.
De C-vragen zijn bedoeld om er met elkaar, misschien al bij de voorstudie thuis, over te discussiëren. 

Mocht het nodig zijn, dan is er voor de leiding een antwoordmodel te verkrijgen bij de Bijbelstudiebond.

Gedrukte versie

PDF 

E-SchetsSchets Lucas

Schetsen voor de jeugd van 12-16 jaar

In deze bundel wordt het Evangelie van Lucas behandeld in 24 schetsen.

Het is een opvallend Bijbelboek. Het is het enige evangelie dat geschreven is door een niet-Jood, Lucas, een arts. Hij vertelt dat hij alles heeft uitgezocht en het daarna heeft opgeschreven. Met als doel dat de geadresseerde, Theofilus, de waarheid ervan erkennen zal. Die waarheid mogen ook wij geloven: Jezus is de Beloofde, de Verlosser.

Deze schets is een ongewijzigde uitgave van een schets uit 2015, geschreven door J. Sikkens-Salomons.

Bij iedere schets staan eerst vragen waarvan het antwoord in de tekst staat. Daarna volgen inzichtvragen.

Mocht het nodig zijn, dan is er voor de leiding een antwoordmodel te verkrijgen bij de Bijbelstudiebond.

Gedrukte versieSchets In het Woord is het Leven

Schetsen over het evangelie van Johannes

In deze schetsenbundel wordt het Evangelie van Johannes doorgenomen in 28 schetsen.
Als Johannes zijn evangelie schrijft zijn er al gemeenten van Jezus Christus. Deze gemeenten hebben verdieping en verrijking van het geloof nodig. Ze hebben Christus als hun Verlosser aanvaard, maar nu moeten ze verder groeien in het geloof.
Dat is vooral de bedoeling van de brief van Johannes: voortbouwen op en verdiepen van de reeds aanwezige kennis van Jezus Christus. Ook voor ons belangrijk.

Daar komt nog iets bij. Deze jonge kerken komen al snel in aanraking met allerlei dwaalleer. Vanaf het begin richt Satan zijn aanvallen op de gemeente van Christus. De kern van het evangelie van Johannes kan samengevat worden met Joh. 1 : 14: ”En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”.

Deze schets is een fotografische herdruk. De doelgroep zijn alle 16+-ers.
Als voorstudiemateriaal kan hierbij ook goed gebruikt worden: “Johannes”  geschreven door Dr. P.H.R. van Houwelingen in de serie Commentaar op het Nieuwe Testament (CNT).

 

Gedrukte versie

PDF Schets De liturgie van Gods verbond

De Gereformeerde eredienst blijft onze aandacht vragen.

Als wekelijkse aangelegenheid loopt hij gevaar dat wij het gewoon gaan vinden.

In deze schetsen wordt de liturgie besproken aan de hand van de verbonden, zoals we die kennen uit het  oude oosten. Gods verbond met Zijn volk zal het voorbeeld geweest zijn voor al deze verbonden. In de twintigste eeuw zijn deze verbonden bestudeerd en de resultaten van deze studie heeft Ds. Van Rongen gebruikt in dit boekje over Liturgie.

In vier schetsen worden alle onderdelen van de eredienst besproken. Ook zijn er gesprekspunten opgenomen om met elkaar over door te spreken. 
Zr. M. Groenendijk–Houweling heeft de schets hertaald.

Inhoud

Ter inleiding                                       3

 SCHETS 1        

Wat gebeurt er in de Kerk?             4

,,Nabij U is het Woord"                    4

Het verbond Gods                            5

Liturgie van het verbond                 7

SCHETS 2        

Het Votum                                          9

De Zegengroet                                  10

De Wet van de HEERE                      12

De Belijdenis van het Geloof          14

SCHETS 3                                             18

De Gebeden                                      18

De Schriftlezing en de Prediking    19

De dienst van de offerande            19

SCHETS 4

De kerkzang                                       20

De zegen                                             21

De handdruk                                      23

De orde van dienst                            23

Verbeteringen                                    24

 

 

Gedrukte versie

E-schets


Schets Kerk en leer in Nederland

Deze schets is geschreven voor de jeugd van 16 jaar en ouder.
In ons land zijn er verschillende kerkgenootschappen. Maar wat is de kerk eigenlijk?
Wat betekent het als de geloofsbelijdenis spreekt over de ware kerk? Je kent ze wel, de ambtsdragers. Wat zijn dat voor mensen? Wat doen ze en waarom?
Het kan zo maar gebeuren dat je iemand spreekt die lid is van een andere kerk. In dit boekje worden de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten besproken.
Bij het bestuderen van deze onderwerpen leer je ook meer van de

belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis.
Aan de zeven schetsen zijn vragen toegevoegd om er verder over door te denken en om de bespreking op de vereniging te vergemakkelijken.
De schets is geschreven door zr. M.J. Groenendijk–Houweling.

 

Gedrukte versie

E-schets


deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 27 september 2023